Informácie o GDPR
Spoločnosť K INVEST group, s r.o., IČO: 36323535 so sídlom Horná streda 171, 916 24 Horná Streda sa ako správca osobných údajov, ktoré mu budú na základe tejto zmluvy klientom poskytnuté, zaväzuje, že bude tieto osobné údaje spracovávať v súlade s právnymi predpisy a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES.

Informácie pre klienta pri prijatí osobných údajov

Právny titul pre spracovanie:
• spracovanie ponuky na tovar alebo služby
• vedenie obchodnej komunikácie
• zasielanie newsletteru

Účelom spracovania je možnosť vypracovania ponuky na tovar, alebo služby
Rozsah spracovania predstavujú adresné a identifikačné údaje (spravidla titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, IČO, DIČ, adresa subjektu ), príp. číslo bankového účtu.
Spracovatelia osobných údajov:
•poskytovatelia dátového úložiska,
•poskytovatelia údržby IT systémov a webových stránok
•poskytovatelia služieb účtovných, audítorských a služieb daňových poradcov

Príjemcovia osobných údajov:
•Orgány verejnej moci (napr. Finančný úrad)
Doba spracovania osobných údajov
Osobné údaje budú spracovávané po dobu platnosti vyššie uvedenej zmluvy a po jej skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy najmä zákona č. 499/2004 Zb. (Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 / 46 / ES (Nariadenie GDPR).

Práva klienta
•Subjekt údajov má všetky práva, ktoré mu prináležia podľa platných právnych predpisov.
• Predovšetkým ide o práva:
•Právo na prístup k osobným údajom – subjekt údajov má právo, pokiaľ o to požiada, získať od správcu informácie, či sú jeho osobné údaje predmetom spracovania.
•Právo na opravu a doplnenie – subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje. Zároveň má právo, s ohľadom na účel spracovania, požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.
•Právo na výmaz – predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť správcu zlikvidovať osobné údaje, ak je splnená aspoň jedna podmienka:
•osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
•subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie,
•subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie,
•osobné údaje nezákonne spracované,
•osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti.
•Právo na prenos osobných údajov – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi, a to prostredníctvom pôvodného správcu.
•Právo na obmedzenie spracovania – Dotknutá osoba má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
•subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť
•spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba namieta voči vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
•správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich vyžaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov
•subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu a doteraz nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.
•Právo podať sťažnosť dozorovému úradu
•Právo namietať proti spracovaniu – subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe právnych dôvodov:
•spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený,
•spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
1. Zaškrtnutím voľby „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ udeľujete súhlas spoločnosti K INVEST group, s r.o. o, IČO: 36323535 so sídlom Horná Streda 171, 916 24 Horná Streda, (ďalej len „Správca“), aby spracovávala nad rámec údajov, ktoré spoločnosť musí spracovávať na základe právnych predpisov tieto osobné údaje:

•meno a priezvisko
•názov spoločnosti
•adresa
•IČO
•e-mail
•telefónne číslo
•IP adresa

2.Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, IČO, e-mail, telefónne číslo, IP adresa sú nutné za účelom vypracovania ponuky na tovar, službu, obchodnú komunikáciu s klientom, zasielanie newslettera. Tieto údaje budú správcom spracované počas 2 rokov od ukončenia registrácie.
3.S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti K INVEST group, s r.o., 916 24 Horná Streda 171, kinvest@kinvest.sk.
4.Spracovanie osobných údajov (a to nielen vyššie uvedených, ale aj ďalších, kde je povinnosť spracovania zo zákona) je vykonávané správcom, osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
•Poskytovateľ dátového úložiska, poskytovatelia údržby IT systémov a webových stránok
•Spoločnosť zaisťujúca vedenie účtovníctva, mzdovú agendu
•Spoločnosť zaisťujúca daňové poradenstvo
•Spoločnosti zasielateľské, prepravné

5. Vezmite prosím na vedomie, že máte právo:
•Právo na prístup k osobným údajom – subjekt údajov má právo, ak o to požiada, získať od správcu informáciu, či sú jeho osobné údaje predmetom spracovania.
•Právo na opravu a doplnenie – subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje. Zároveň má právo, s ohľadom na účel spracovania, požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.
•Právo na výmaz – predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť správcu zlikvidovať osobné údaje, pokiaľ je splnená aspoň jedna podmienka:
•osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
•subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie,
•subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie,
•osobné údaje nezákonne spracované
•osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti.
•Právo na prenos osobných údajov – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi, a to prostredníctvom pôvodného správcu.
•Právo na obmedzenie spracovania – Subjekt údajov má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
•subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť
•spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
•správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov
•subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu a doteraz nebolo overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.
•Právo podať sťažnosť dozornému úradu
•Právo namietať proti spracovaniu- subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe právnych dôvodov:
•spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený,
•spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany.

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov

•Poskytnutie osobných údajov a súhlas so spracovaním sú dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie či nesúhlas s ich spracovaním môže znamenať prekážku napríklad pre registráciu alebo prihlásenie odberu newslettera.
•Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov je tiež možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla správcu, a to v celom rozsahu alebo len čiastočne. Také odvolanie však môže znamenať, že správca nebude môcť poskytnúť podľa zmluvy dohodnuté plnenie. V oboch prípadoch to závisí na skutočnosti, či sa jedná o spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre zasielanie newsletteru

1. Zaškrtnutím voľby „Chcem informovať o akciách a novinkách“ udeľujete súhlas spoločnosti K INVEST group, s r.o., IČO: 36323535 so sídlom Horná Streda 171, 916 24 Horná Streda, (ďalej len „Správca“), aby spracovávala nad rámec údajov, ktoré spoločnosť musí spracovávať na základe právnych predpisov tieto osobné údaje:

•e-mail
•IP adresa

2.Meno, priezvisko, adresa telefónne číslo a e-mail je nutné za účelom možnosti vypracovania cenovej ponuky na tovar, službu, možnosť obchodnej komunikácii s klientom a zasielanie newsletteru a noviniek. Tieto údaje budú správcom spracované počas 2 rokov od ukončenia registrácie.
3.S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti K INVEST group, s.r.o., 916 24 Horná Streda 171, kinvest@kinvest.sk
4.Spracovanie osobných údajov (a to nielen vyššie uvedených, ale aj ďalších, kde je povinnosť spracovania zo zákona) je vykonávané správcom, osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
•Poskytovateľ dátového úložiska, poskytovatelia údržby IT systémov a webových stránok
•Spoločnosť zaisťujúca vedenie účtovníctva, mzdovú agendu
•Spoločnosť zaisťujúca daňové poradenstvo
•Spoločnosti zasielateľské, prepravné

5. Vezmite prosím na vedomie, že máte právo:
•Právo na prístup k osobným údajom – subjekt údajov má právo, ak o to požiada, získať od správcu informáciu, či sú jeho osobné údaje predmetom spracovania.
•Právo na opravu a doplnenie – subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje. Zároveň má právo, s ohľadom na účel spracovania, požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.
•Právo na výmaz – predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť správcu zlikvidovať osobné údaje, pokiaľ je splnená aspoň jedna podmienka:
•osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
•subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie,
•subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie,
•osobné údaje nezákonne spracované
•osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti.
•Právo na prenos osobných údajov – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi, a to prostredníctvom pôvodného správcu.
•Právo na obmedzenie spracovania – Subjekt údajov má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
•subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť
•spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
•správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov
•subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu a doteraz nebolo overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.
•Právo podať sťažnosť dozornému úradu
•Právo namietať proti spracovaniu- subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe právnych dôvodov:
•spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený,
•spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany.

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov

•Poskytnutie osobných údajov a súhlas so spracovaním sú dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie či nesúhlas s ich spracovaním môže znamenať prekážku napríklad pre registráciu alebo prihlásenie odberu newslettera.
•Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov je tiež možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla správcu, a to v celom rozsahu alebo len čiastočne. Také odvolanie však môže znamenať, že správca nebude môcť poskytnúť podľa zmluvy dohodnuté plnenie. V oboch prípadoch to závisí na skutočnosti, či sa jedná o spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy.